lang Polski

08/11/2012

7 listopada br. Stalprodukt zawarł ze Skarbem Państwa umowę kupna 10 961 600 akcji imiennych spółki Zakłady Górniczo-Hutniczych „Bolesław” z siedzibą w Bukownie.

7 listopada br. Stalprodukt zawarł ze Skarbem Państwa umowę kupna 10 961 600 akcji imiennych spółki Zakłady Górniczo-Hutniczych „Bolesław” z siedzibą w Bukownie koło Olkusza, stanowiących 86,92 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Wartość transakcji wynosi 219,23 mln zł, tj. 20 zł za jedną akcję.

Z zawartej umowy wynika zobowiązanie Stalproduktu do podniesienia kapitału zakładowego ZGH „Bolesław” o 40 mln zł, w tym przeznaczenia na inwestycje w ZGH „Bolesław” bądź w jednej z dwóch spółek zależnych – Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” lub Bolesław Recycling – kwoty 29 mln zł.
Transakcja zostanie sfinansowana w większości ze środków własnych spółki, a w pozostałej części z kredytów bankowych.

Prezes Stalproduktu Piotr Janeczek z ministrem skarbu Mikołajem Budzanowskim

Inne najważniejsze zobowiązania z tytułu zwartej umowy dotyczą:
• konieczności reinwestowania w rzeczowe aktywa trwałe;
• wykorzystania zysku spółki na cele rozwojowe;
• zachowania własności akcji oraz ich nieobciążania pod jakimkolwiek tytułem prawnym;
• niezaprzestania prowadzenia podstawowej działalności;
• zakazu likwidacji, rozwiązania, połączenia, podzielenia lub przekształcenia;
• zakazu obniżania kapitału zakładowego;
• odkupienia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników.

Powyższe zobowiązania obowiązują w okresie, w którym wszystkie zobowiązania nałożone na Spółkę na mocy zawartej Umowy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego ZGH „Bolesław” S.A. oraz gwarantowanymi inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe zostaną należycie wykonane, nie dłuższym jednak niż 3 lata od daty zamknięcia transakcji.

Ponadto Stalprodukt zawarł z przedstawicielami strony społecznej ZGH „Bolesław” S.A. pakiet socjalny, z którego wynikają dodatkowe zobowiązania. Najważniejsze z nich to:
• 3-letnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników ZGH „Bolesław” S.A. i Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. oraz 2-letnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników Bolesław Recycling Sp. z o.o.;
• utrzymanie warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników ZGH „Bolesław” S.A. w okresie 3 lat;
• odkupienie akcji pracowniczych.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) dopuściło Stalprodukt do negocjacji w sprawie prywatyzacji ZGH Bolesław w lutym 2012 r. Stalprodukt był jedynym podmiotem, który złożył ofertę wiążącą na kupno tej firmy. Wcześniej do złożenia oferty dopuszczony był także KGHM.

ZGH Bolesław wydobywa i przerabia rudy cynku i ołowiu, pochodzące z własnej kopalni „Olkusz-Pomorzany”, produkuje cynk elektrolityczny i stopy cynku, kwas siarkowy oraz koncentraty cynku i ołowiu. Od 2010 roku, po konsolidacji z Hutą Cynku Miasteczko Śląskie zdolności produkcyjne ZGH Bolesław sięgają 150 tys. ton cynku rocznie.


Certyfikaty