lang Polski

Kalendarium inwestora i okresy zamknięte

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2023:
Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansowa:

  • za IV kwartał 2022 r. – 28 lutego 2023 r.
  • za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
  • za III kwartał 2023 r. – 15 listopada 2023 r.

28 kwietnia 2023 r. – Raport roczny 2022
28 kwietnia 2023 r. – Skonsolidowany raport roczny 2022
31 sierpnia 2023 r. – Raport półroczny skonsolidowany 2023 zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe
28 kwietnia 2023 r. – Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

Okresy zamknięte
Zgodnie z art. 11 ust. 19 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

W związku z powyższym, w 2023 r. w Spółce będą obowiązywać następujące okresy zamknięte związane z terminami publikacji raportów okresowych:

  • 29.01.2023 – 28.02.2023
  • 29.03.2023 – 15.05.2023
  • 01.08.2023 – 31.08.2023
  • 16.10.2023 – 15.11.2023

Ponadto, kierując się zasadą zapewnienia równego dostępu do informacji przekazywanych przez Stalprodukt, Zarząd Spółki postanowił także, iż w trakcie ww. okresów zamkniętych nie będzie prowadzić rozmów oraz organizować spotkań z analitykami i inwestorami giełdowymi.

Certyfikaty