lang Polski

Kalendarium inwestora i okresy zamknięte

Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2024:

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansowa:

  • za IV kwartał 2023 r. – 29 lutego 2024 r.
  • za I kwartał 2024 r. – 29 maja 2024 r.
  • za III kwartał 2024 r. – 15 listopada 2024 r.

30 kwietnia 2024 r. – Raport roczny 2023

30 kwietnia 2024 r. – Skonsolidowany raport roczny 2023

20 września 2024 r. – Raport półroczny skonsolidowany 2024 zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe

30 kwietnia 2024 r. – Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 

Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 11 ust. 19 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

W związku z powyższym, w 2024 r. w Spółce będą obowiązywać następujące okresy zamknięte związane z terminami publikacji raportów okresowych:

  • 30.01.2024 – 29.02.2024
  • 31.03.2024 – 29.05.2024
  • 21.08.2024 – 20.09.2024
  • 16.10.2024 – 15.11.2024

Ponadto, kierując się zasadą zapewnienia równego dostępu do informacji przekazywanych przez Stalprodukt, Zarząd Spółki postanowił także, iż w trakcie ww. okresów zamkniętych nie będzie prowadzić rozmów oraz organizować spotkań z analitykami i inwestorami giełdowymi.

Certyfikaty