lang Polski

Zgłoszenia naruszenia przepisów

Zgłoś

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Propozycje korupcyjne i naruszenia prawa
 • Naruszenia przez pracowników IOD oraz Kontrolę Wewnętrzną
 • Nieprzestrzeganie przepisów RODO

Zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), zwana dalej ustawą, Stalprodukt S.A. przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz Stalprodukt S.A. na innej podstawie niż stosunek pracy. Przekazanie zgłoszenia nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Stalprodukt S.A. zapewnia ochronę danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób, którym zarzuca się naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Stalprodukt S.A. zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:

1. w postaci elektronicznej w poniższym formularzu zgłoszeniowym

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

  2. w postaci papierowej pod wskazany przez Stalprodukt S.A. adres do korespondencji

  Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
  ul. Wygoda 69
  32-700 Bochnia
  Z dopiskiem: „w sekretariacie nie otwierać”
  Stalprodukt S.A. przekazuje osobie zgłaszającej informacje na temat działań, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, na adres do kontaktu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.

  W załączeniu link do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 959).

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000959
  Administratorem danych jest Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

  Zgłoszenia informacji o propozycjach korupcyjnych i naruszeniach prawa

  Niniejszy formularz służy do zgłaszania informacji przez Sygnalistów korporacyjnych o wszelkich propozycjach korupcyjnych oraz innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki, w tym w szczególności:

  • Kodeksu etyki oraz Polityki antykorupcyjnej;
  • niekorzystnych informacji o Spółce, które pracownik uzyskał na podstawie rozmów z klientami, dostawcami lub kontrahentami;
  • informacji, które pracownik pozyskał ze swojego otoczenia, a które mogą świadczyć o nieprzestrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa czy ujawnianiu informacji poufnych;
  • informacji, które pracownik pozyskał ze swojego otoczenia, a które mogą świadczyć o przyjmowaniu niedozwolonych korzyści majątkowych przez innego pracownika Spółki;
  • błędów w procedurach lub umowach, które pracownik sam zauważył;
  • mobbingu pracownika lub innych pracowników;
  • dyskryminacji pracowników;
  • nieprzestrzegania Rozporządzenia PE I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;
  • nieprzestrzegania Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Informacje przekazywane są poprzez formularz w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość w celu ochrony tożsamości Sygnalisty.

   

  Stalprodukt S.A. zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:

  Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

   Adres korespondencyjny dla formy papierowej zgłoszenia

   Kierownik Kontroli Wewnętrznej
   ul. Wygoda 69
   32-700 Bochnia
   Z dopiskiem: „nie otwierać – do rąk własnych”

   W przypadkach, w których nieprawidłowości mogą dotyczyć Zarządu Spółki zgłoszenie powinno być przekazane pisemnie i zaadresowane na Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu na adres:
   Stalprodukt S.A.
   ul. Wygoda 69
   32-700 Bochnia
   Z dopiskiem: „nie otwierać – do rąk własnych

   Zgłoszenie drogą e-mail

   Prześlij zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e-mail: asierpinska@me.com

   Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa przez pracowników Działu Inspektora Ochrony Danych oraz Kontroli Wewnętrznej

   W przypadku gdy naruszenie dotyczy działań lub zaniechań pracownika komórki/osoby Działu Inspektora Ochrony Danych oraz Kontroli Wewnętrznej, zgłoszenie należy przekazać do Prezesa Zarządu Spółki pisemnie na adres:

   Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny
   Stalprodukt S.A.
   ul. Wygoda 69
   32-700 Bochnia
   Z dopiskiem: „nie otwierać – do rąk własnych”
   lub na adres mailowy Prezesa Zarządu dostępny na stronie internetowej.

   Zgłoszenie można przekazać w postaci elektronicznej w poniższym formularzu zgłoszeniowym

   Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

    Administratorem danych jest Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

    Zgłoszenie nieprzestrzegania przepisów RODO

    Jeżeli zgłoszenie dotyczy nieprzestrzegania przepisów w zakresie RODO, należy kierować je bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: inspektor@stalprodukt.pl lub telefonicznie tel. 14 615 14 84, kom. 668 236 910.

    Zgłoszenie można przekazać w postaci elektronicznej w poniższym formularzu zgłoszeniowym

    Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

     Administratorem danych jest Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

      Certyfikaty