lang Polski

Nowe kierunki działań strategicznych dla Grupy Stalprodukt na lata 2023-2030

21/02/2023

17 lutego 2023 r. Zarząd Spółki opublikował informację na temat założeń kierunków działań strategicznych Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. na lata 2023-2030.

Podstawowe ryzyka zdefiniowane w działalności Grupy obejmują m.in.:

 • możliwe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej i surowców;
 • ryzyko znaczących wzrostów kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego;
 • dalsze zaostrzanie regulacji dotyczących polityki klimatycznej, Zwłaszcza wprowadzenie nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (o 62% dla sektorów objętych EU ETS do 2030 roku jest poważnym wyzwaniem na najbliższe lata dla podmiotów energochłonnych, jakimi są ZGH oraz HCM, a spełnienie jej wymogów daje gwarancję dalszego funkcjonowania tego segmentu działalności;
 • skutki wprowadzenia tzw. granicznego podatku węglowego (CBAM), w tym m.in. wycofywanie darmowych uprawnień do emisji CO.

 

Główne cele do osiągniecia przez Grupę to:

 • poprawa efektywności energetycznej (m.in poprzez zabudowę źródeł kogeneracji o łącznej mocy ok. 22 MW, przebudowę linii technologicznych),
 • dekarbonizacja produkcji Grupy (m.in. przez eliminację wykorzystania węgla energetycznego, zastąpienie wodoru „szarego” tzw. „zielonym”, budowę własnych źródeł OZE).

Cele mierzalne to przede wszystkim obniżenie emisji CO2 (łącznie w zakresie emisji bezpośrednich i pośrednich):

 • w obszarze przetwórstwa stali – o 72 tys. ton/rok, tj. o 55%;
 • w obszarze produkcji cynku:
  • w procesie elektrolizy (ZGH) – o 266 tys. ton/rok, tj. o 50%;
  • w procesie ISP (HCM) – o 96 tys. ton/rok, tj. o 20%;
 • obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną o ok. 268 GWh/rok, co stanowi ok. 40% aktualnego zużycia.

Łączne nakłady na ww. projekty wyniosą do 1 mld zł w okresie do 2030 r., z udziałem obszarów przetwórstwa stali i produkcji cynku po ok. 50% w tych wydatkach.

Łączne efekty w postaci zmniejszenia zapotrzebowania głównie na zakup energii elektrycznej i gazu wyniosą – po zakończeniu realizacji pełnego programu – ok. 290 mln zł/rok.

Nowym obszarem działalności Grupy jest projekt budowy budynków komercyjnych, tj. biurowca oraz lokali na wynajem w formule PRS (ang. Private Rented Sector) przy ul. Wadowickiej/Tischnera w Krakowie – „Tischnera Green Town”.

W założeniu osiedle ma być neutralne pod względem wpływu na środowisko oraz składać się z nowoczesnych budynków z wysoką oceną BREEAM, zasilanych źródłami kogeneracji (opartej docelowo na „zielonym” wodorze), energią uzyskiwaną z paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach i elewacjach budynków oraz wykorzystaniem pomp ciepła i wody opadowej. Projekt zakłada również miejsca ładowania dla samochodów elektrycznych.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2 etapach:

 • I etap: budowa 38 tys. m2 powierzchni biurowej oraz ok. 90 tys. m2 powierzchni lokali na wynajem w formule PRS,
 • II etap: dodatkowo ok. 45 tys. m2 metrów kwadratowych powierzchni biurowej lub mieszkalnej (w zależności od uwarunkowań rynkowych).

Łączny koszt budowy etapu 1 szacuje się na ok.1 mld zł, natomiast łączne roczne przychody etapu 1 to min. 125 mln zł.

Zarząd Stalproduktu mimo zaplanowanych ambitnych projektów inwestycyjnych zamierza kontynuować przyjętą politykę regularnej wypłaty dywidendy, która zakłada przeznaczanie na ten cel od 15 do 25 proc. jednostkowego zysku netto.

Z pełną treścią raportu bieżącego można zapoznać się tutaj: raport nr 3 z dnia 17.02.2023 r.

Certyfikaty