lang Polski

Historia

Spółka rozpoczęła działalność jako Zakład Przetwórstwa Hutniczego „Stalprodukt” S.A. 1 lipca 1992 roku. Powstała ona na bazie usytuowanych w Bochni dwóch wydziałów produkcyjnych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie. Jej kapitał założycielski wynosił 2,6 mld zł (po denominacji – 260 tys. PLN). Następujące po sobie kolejne emisje akcji doprowadziły do podniesienia kapitału akcyjnego i szybkiego wzmocnienia pozycji spółki na rynku. Dzięki zwiększeniu zdolności kredytowych Spółka zyskała dodatkowe źródło finansowania inwestycji, co pozwoliło na rozbudowę zakładu i jego możliwości produkcyjnych.

Realizowane od początku działalności Stalproduktu inwestycje stały się nieodłącznym elementem strategii rozwoju Spółki. W pierwszym okresie działalności Spółki były one ukierunkowane na zwiększenie potencjału produkcyjnego, poszerzenie oferowanego asortymentu oraz wprowadzenie wydajnych i oszczędnych technologii przyczyniających się do obniżenia kosztów produkcji.

W połowie lat dziewięćdziesiątych Spółka podjęła ogromny wysiłek finansowy decydując się na wykup dzierżawionego dotąd majątku – gruntu, środków trwałych i obrotowych. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków uzyskanych z prowadzonej działalności oraz z zaciągniętych kredytów. Spółka miała już wtedy status przedsiębiorstwa nowoczesnego, konkurencyjnego, cieszyła się dobrą płynnością finansową i wiarygodnością w bankach i wśród klientów.

Ukoronowaniem wysiłków pracowników i Zarządu było wejście Spółki na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, które nastąpiło 6 sierpnia 1997 roku.

Lata 1997-1999 r. to okres tworzenia struktury Grupy Kapitałowej. W wyniku tego procesu powstały nowe podmioty, w większości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem Stalproduktu.

W tym samym okresie rozpoczęto budowę sieci dystrybucji własnych wyrobów – głównie kształtowników zimnogiętych. Pierwszy etap budowy sieci trwał od 1997 do 2002 roku i doprowadził do utworzenia sieci sprzedaży na terenie całego kraju. W 2002 roku przejęła ona sprzedaż niemal połowy produkowanych przez Stalprodukt kształtowników.

W 1998 roku uruchomiono drugą, 20-walcową walcarkę typu „Sendzimir”, zakupioną w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych blach elektrotechnicznych o kilkanaście tysięcy ton rocznie, a także poprawy jakości ich walcowania. Inwestycja ta umożliwiła też wdrożenie do produkcji nowych gatunków blach płaskich.

W 1999 roku rozbudowano halę Wydziału Profili Giętych w Bochni i uruchomiono linię do cięcia wzdłużnego taśm szerokich. Wielkim krokiem do nowoczesnego zarządzania firmą było wdrożenie systemu IFS Applications.

W połowie 2000 roku oddano do użytku wybudowaną wspólnie z Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” ocynkownię w Bukownie, w której Stalprodukt S.A. ma 51 proc. udziałów. Inwestycja ta miała wpływ na kierunki sprzedaży produkowanych przez Stalprodukt barier drogowych.

W kolejnych latach konsekwentnie rozwijano infrastrukturę informatyczną. W pierwszej połowie 2001 roku uruchomiono hurtownię danych pozwalającą na wielowymiarową analizę produkcji, sprzedaży i obrotu magazynowego. Jednocześnie wdrożony został moduł IFS Optima Controlling, umożliwiający generowanie sprawozdań finansowych, prowadzenie analizy wskaźnikowej i oceny firmy na bazie danych pozyskiwanych z modułu księgowego. Drugą jego funkcją jest budżetowanie i analiza kosztów produkcji. Od stycznia 2002 roku uruchomiono nowy system zarządzania personelem autorstwa polskiej firmy DST, który przejął całość obsługi kadrowo-płacowej w Spółce.

Najważniejszym przedsięwzięciem inwestycyjnym zrealizowanym w 2002 roku była modernizacja linii odwęglania w segmencie blach elektrotechnicznych. W ramach tej inwestycji uruchomiono instalację do produkcji i magazynowania azotu oraz stację rozładunku i magazynowania wodoru. Dostawcą urządzeń i wykonawcą obu instalacji była francuska firma o światowej renomie w tej dziedzinie – AIR-LIQUIDE. Kompleksowa realizacja inwestycji pozwoliła Spółce osiągnąć światowy poziom w zakresie technologii wytwarzania blach elektrotechnicznych.

W 2003 roku Stalprodukt S.A. został uznany za najlepiej zinformatyzowaną firmę w branży hutniczej w Polsce. O skali komputeryzacji firmy już wtedy świadczyła m.in. sieć rozległa łącząca wszystkie podmioty należące do Grupy Kapitałowej i składy handlowe w całej Polsce. Wprowadzona na początku roku 2003 nowa wersja zintegrowanego systemu zarządzania IFS Applications pozwoliła na wykorzystanie nowych funkcji systemu, szczególnie w obszarze zamówień obsługi Klientów, planowania produkcji oraz dostępu do danych przez strony internetowe. Ta sama wersja programu została też wdrożona we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. Rok 2003 nie dla wszystkich spółek Grupy był jednak dobry: dwie spółki zlokalizowane w Bochni zmuszone były zgłosić wnioski o upadłość.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dla Stalproduktu oznaczało wzrost konkurencyjności oferty handlowej, głównie z powodu zniesienia barier handlowych i celnych. Po 1 maja 2004 roku dzięki uproszczeniu formalności znacznemu skróceniu uległ czas dostawy towarów do odbiorców z krajów Unii. Dzięki temu Spółka zaczęła jeszcze skuteczniej konkurować na unijnych rynkach. Wraz z akcesją naszego kraju do Unii rozpoczął się wzrost zainteresowania zagranicznych partnerów kooperacją z polskimi przedsiębiorstwami, z czego skorzystały firmy – tak jak Stalprodukt – dobrze do tego przygotowane. Świadczy o tym wzrost eksportu wyrobów głęboko przetworzonych (blachy transformatorowe i rdzenie toroidalne), utrzymanie dotychczasowych kontrahentów i pozyskiwanie nowych.

Rok 2004 przyniósł zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki. Były one konsekwencją prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A., głównego udziałowca Spółki. 5 marca 2004 roku rząd polski podpisał umowę o sprzedaży 60 proc. akcji PHS S.A. Nabywcą został należący do Lakshmiego Mittala koncern LNM, który wkrótce po tym fakcie w miejsce PHS S.A utworzył spółkę Ispat Polska Stal S.A., funkcjonującą następnie pod nazwą Mittal Steel Poland S.A. Została ona głównym udziałowcem Stalproduktu.

W roku 2005 Zarząd Stalproduktu i służby administracyjne przeniosły się do nowej siedziby na terenie zakładu w Bochni. Grupa Kapitałowa powiększyła się o kolejną spółkę zależną ze 100-procentowym udziałem Stalproduktu – STP Elbud. W wyniku przetargu ogłoszonego przez wojewodę małopolskiego Stalprodukt nabył zlokalizowane w Krakowie przedsiębiorstwo państwowe Elbud i po restrukturyzacji rozwinął w nim produkcję konstrukcji stalowych, a także zupełnie nowego asortymentu wyrobów – konstrukcji ekranów dźwiękochłonnych. W skład spółki wchodzi też ocynkownia ogniowa. W tym samym roku sieć dystrybucyjna Stalproduktu powiększyła się o skład handlowy w Koszalinie. W drugim etapie rozbudowy sieci, w latach 2002-2005, uzupełniły ją też punkty handlowe w kilku miastach Polski. Dzięki temu aż 80 proc. wytwarzanych w Spółce kształtowników sprzedawanych jest przez własną sieć dystrybucyjną.

Ogromny postęp Spółka poczyniła w dziedzinie poprawy procesu zarządzania. W 2005 roku w Grupie Kapitałowej Stalprodukt S.A. wdrożono system informatycznego zarządzania kontaktami z klientem – CRM (Customer Relationship Management). Celem tego systemu jest analiza danych dotyczących współpracy z klientami w celu dostosowania oferty firmy do oczekiwań rynku, a także systematyczne i konsekwentne gromadzenie danych dotyczących chłonności rynku, konkurencji i bieżących warunków rynkowych. System umożliwia dostęp do danych marketingowych wszystkich uczestników Grupy Kapitałowej i sieci dystrybucji. Jego wdrożenie było konsekwencją przyjęcia przez Stalprodukt „marketingowej orientacji przedsiębiorstwa” oraz pionierskiego wdrożenia CRM w sieci handlowej Stalprodukt Centrostal Kraków w roku 2001.

W III kwartale 2006 roku zakończył się jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych:  rozbudowa zdolności produkcyjnych blach transformatorowych z 40 do 60 tys. ton rocznie. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o realizacji II etapu rozwoju i podniesienia zdolności produkcyjnej segmentu blach do poziomu 100 tys. ton blach rocznie.

Właśnie w 2006 roku – po raz pierwszy w 15-letniej historii istnienia Spółki – przychody ze sprzedaży produktów przekroczyły 1 mld złotych. Pod względem stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału akcje Stalproduktu były w grupie najbardziej zyskownych na warszawskiej Giełdzie. Ich cena wzrosła z 78 zł na początku roku 2006 do 540 zł, czyli o 665,8 proc.

Wyłącznie osiągnięte wyniki ekonomiczne sprawiły, że na Stalprodukt i jego Zarząd spadł w tym czasie deszcz nagród.  Za ekspansję na rynku i zarządzanie firmą w roku 2006, a konkretnie za spektakularny sukces w zarządzaniu, Nowy Przemysł przyznał Stalproduktowi tytuł „Ten, który zmienia polski przemysł”. Z kolei Manager Magazyn uznał Piotra Janeczka, prezesa Zarządu Stalproduktu, zwycięzcą konkursu TOP Manager 2006, organizowanego wśród prezesów spółek publicznych. W rankingu TOP TSR Stalprodukt zajął pierwsze miejsce wśród spółek notowanych na WGPW pod względem całkowitej stopy zwrotu z kapitału w latach 2002-2006. Dwukrotnie, za wyniki roku 2006 i 2007, „Rzeczpospolita”, jako wydawca Listy 500, przyznała Stalproduktowi tytuł Orła „Rzeczpospolitej”: jury złożone z ekonomistów brało pod uwagę przede wszystkim rentowność kapitałów własnych, marżę EBITDA i dynamikę przychodów na 1 zatrudnionego. Manager Magazyn przyznał Stalproduktowi 1. miejsce w rankingu spółek giełdowych, oceniając poziom wskaźnika ROCE, czyli zwrot z kapitałów powierzonych Spółce przez akcjonariuszy. Choć dynamika nie była już tak duża jak w poprzednim roku, rok 2007 był okresem dalszego wzrostu kursu akcji Stalproduktu.

Giełdowa hossa i wymierny dla inwestorów sukces na Giełdzie nie spowolniły rozwoju Spółki. W  lutym 2007 roku Spółka podpisała kontrakt z włoską firmą Marcegaglia na zakup 5 linii profilowania. Z końcem roku natomiast, dzięki oddaniu do użytku linii cięcia poprzecznego blach gorącowalcowanych, oferta produktowa Stalproduktu poszerzyła się blachy w arkuszach.

Stawiając na rozwój organiczny Spółka nie zaniedbała też własnej sieci dystrybucji. W styczniu 2008 w Poznaniu uruchomiono nowy skład handlowy. Tym samym liczba składów sieci Stalproduktu wzrosła do 9. W latach 2007-2008 Spółka wydatkowała 520 mln zł na inwestycje. W tym samym okresie zatrudniono 461 nowych pracowników.

Ponadto w 2008 r. Spółka dokonała kolejnego przejęcia; w drodze nowej emisji akcji Stalprodukt przejął kontrolny pakiet w spółce Cynk-Mal S.A. z siedzibą w Legnicy.

Wobec zbliżających się mistrzostw Euro 2012, które przez kilka poprzedzających je lat nie pozostawały bez wpływu na koniunkturę, a także wobec zmian legislacyjnych w zakresie stosowania barier drogowych, Spółka odpowiednio wcześnie podjęła kroki zmierzające do zwiększenia produkcji barier. Uruchomienie nowej linii do produkcji barier pozwoliło wykorzystać stosunkowo duży popyt na bariery w II połowie 2009 roku i podwoić poziom produkcji w stosunku do poprzedniego roku. W grudniu 2009 roku, po przeprowadzeniu pełnego procesu certyfikacji przetestowanych systemów barier, Stalprodukt jako pierwszy polski producent uzyskał certyfikaty CE na 3 systemy barier drogowych. W roku 2010 posiadał już niemal kompletną ofertę systemów barier spełniających wymagania normy EN1317 i oznakowanych znakiem CE. Na rynku pojawiły się także nowe systemy barier Stalproduktu.

Oddanie do użytku w 2009 roku linii do automatycznego pakowania taśm blachy gorącowalcowanej w krążkach było ostatnim etapem budowy centrum serwisowego blach gorącowalcowanych w Bochni.

Z kolei w Tarnowie, w centrum serwisowym blach walcowanych na zimno, oddano do użytku linię cięcia wzdłużnego w zakresie grubości 0,5 – 3 mm. Łączne nakłady inwestycyjne na rozwój segmentu profili i centrum serwisowe w latach 2007-2010 przekroczyły kwotę 300 mln zł. Uruchomienie nowych linii profilowania pozwoliło zwiększyć moce produkcyjne do wielkości przekraczającej 400 tys. ton rocznie.

W pierwszym kwartale 2010 roku z sukcesem zakończył się także sztandarowy, rozpoczęty z końcem 2006 roku projekt inwestycyjny związany z powiększeniem zdolności produkcyjnych blach transformatorowych z 60 tys. do poziomu 100 tys. ton rocznie. Zrealizowana inwestycja objęła m.in. zakup nowych wytwórni azotu i wodoru, linii prostowania cieplnego i nakładania powłoki elektroizolacyjnej, 2 linii do nakładania powłoki MgO, kolejnych 9 pieców kołpakowych oraz 12 baz, a także rozbudowę hali wydziału blach transformatorowych. W ramach tej inwestycji zakupiono m.in. urządzenie do laserowej obróbki blach. Nakłady na realizację całego projektu wyniosły ogółem 370 mln zł.

W 2011 roku, rozpisując przetarg na modernizację walcarki Sendzimira, Spółka rozpoczęła przygotowania do wdrożenia produkcji najbardziej przetworzonych w swej ofercie wyrobów – blach transformatorowych typu HiB.

KALENDARIUM najważniejszych wydarzeń w historii SPÓŁKI:

1971 – rozpoczęcie budowy Wydziału Profili Giętych w Bochni i uruchomienie produkcji kształtowników zimnogiętych przez Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina.

1972 – początek prac inwestycyjnych związanych z budową Wydziału Blach Transformatorowych Zakładu Przetwórstwa Hutniczego

1976 – uruchomienie produkcji blach transformatorowych w ZPH

1978 – uruchomienie produkcji blach prądnicowych

1991 – przekształcenie Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w spółkę akcyjną – ZPH Stalprodukt S.A.

1992 –rozpoczęcie przez ZPH Stalprodukt S.A. działalności gospodarczej

1997 – wejście Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

1999 – uruchomienie oddziału produkcyjnego w Tarnowie

2002 – zakończenie pierwszego etapu budowy ogólnopolskiej sieci dystrybucji

2005 – początek funkcjonowania spółki pod nazwą Stalprodukt S.A.

2006 – zakończenie rozbudowy zdolności produkcyjnych blach transformatorowych z 40 do 60 tys. ton rocznie; podjęcie decyzji o zwiększeniu zdolności produkcyjnej segmentu blach do poziomu 100 tys. ton blach rocznie

2007 –  podpisanie kontraktu z firma Marcegaglia na zakup 5 linii profilowania

2008 –  Objęcie w drodze nowej emisji akcji kontrolnego pakietu akcji w spółce Cynk-Mal S.A. z siedzibą w Legnicy

2009 – zakończenie budowy centrum serwisowego blach gorącowalcowanych w Bochni oraz oddanie do użytku nowej linii do produkcji barier i podwojenie produkcji w stosunku do poprzedniego roku

2010

 • zakończenie kilkuletniego projektu inwestycyjnego, powiększającego nakładem 370 mln zł  zdolności produkcyjne blach transformatorowych z 60 tys. do poziomu 100 tys. ton rocznie,
 • uruchomienie nowych linii profilowania i zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie kształtowników do ponad 400 tys. ton rocznie kosztem kolejnych 300 mln zł.

2011 – rozpoczęcie prac nad wdrożeniem produkcji blach transformatorowych typu HiB

2012 – nabycie od Skarbu Państwa 96,92 % akcji ZGH „Bolesław” S.A. Wartość transakcji wyniosła 219 232 tys. zł, tj. 20 zł za jedną akcję

2015 – uruchomienie skupu akcji własnych w celu ich późniejszego umorzenia. W ramach trzech transz Spółka nabyła łącznie 1 075 000 akcji własnych o wartości w cenie nabycia 268,8 mln zł. Nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 2 289 466 zł, tj. z 13 450 000 zł do 11 160 534 zł. Po zarejestrowaniu zmian w wysokości kapitału ogólna liczba akcji wynosi 5 580 267 sztuk.

2017

 • dokonanie pierwszej zagranicznej akwizycji w swojej dotychczasowej działalności – zakupu od firmy ArcelorMittal S.A. z siedzibą w Luksemburgu 100% akcji spółki GO Steel Frydek Mistek a.s. z siedzibą w miejscowości Frydek Mistek w Republice Czeskiej. Transakcja ta umożliwiła zwiększenie mocy produkcyjnych w jednym z kluczowych segmentów operacyjnych Stalproduktu, tj. Segmencie Blach Elektrotechnicznych.
 • dwie ważne rocznice związane z funkcjonowaniem Spółki Stalprodukt: 25. rocznica rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz 20-lecie jej obecności na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

2019 – połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 3 spółek zależnych,  tj. Stalprodukt-Wamech sp. z o.o. (jako spółka przejmująca) oraz Stalprodukt-Serwis sp. z o.o. i Stalprodukt-MB sp. z o.o. (jako spółki przejmowane). Połączenie miało na celu optymalizację działalności wynikającą z połączenia ich potencjału technicznego, finansowego i kadrowego, obniżenie kosztów ich funkcjonowania oraz osiągnięcie efektów synergii.

2020

 • Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. podejmuje decyzję o zakończeniu wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni „Olkusz-Pomorzany” z dniem 31.12.2020 r. i jednocześnie postanawia o rozpoczęciu procesu likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany”,
 • przekazanie do eksploatacji kluczowej inwestycji w Segmencie Cynku, tj. nowej Hali Elektrolizy Cynku, zlokalizowanej na terenie huty cynku w Bukownie. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ok. 295 mln zł, z czego kwota ok. 38 mln zł stanowi współfinansowanie tej inwestycji z NCBR w ramach programu Inteligentny Rozwój.

2021

 • zmiana nazwy spółki GO Steel Frydek Mistek a.s. na GO Steel a.s.,
 • podjęcie przez Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. decyzji o postawieniu spółki w stan likwidacji.

2022

 • wybudowany przez Stalprodukt 5-gwiazdkowy Hotel Ferreus w Krakowie przy Kopernika 6 rozpoczyna działalność,
 • skup akcji własnych (imiennych uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych) w celu ich umorzenia; w ramach dwóch transz Spółka nabyła łącznie 180 669 akcji płacąc akcjonariuszom 250 zł za każdą akcję,
 • zakończenie procesu likwidacji spółki Stalprodukt-Centrostal sp. z o.o.

2023

 • rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego Emitentaaktualnie na kapitał zakładowy Spółki składa się 5 399 598 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, natomiast ogólna liczba głosów wynosi 11 532 206.

Certyfikaty