lang Polski

Systemy zarządzania

Stalprodukt posiada certyfikaty: Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, wydane przez TÜV CERT.

W celu spełnienia wymagań przy oznaczaniu wyrobów budowlanych znakiem CE, Zakładowa Kontrola Produkcji w Segmencie Profili Giętych posiada odpowiednie certyfikaty z jednostki notyfikowanej. Kształtowniki eksportowane do Niemiec posiadają aktualne świadectwo ÜHP wystawione przez LGA Landesgewerbeanstalt Bayern.

Wdrożone systemy – zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego – funkcjonują w Stalprodukt S.A. jako Zintegrowany System Zarządzania. Spełnia on wymagania norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 co jest potwierdzone certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001.

Stalprodukt realizuje Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Celem Stalprodukt S.A. jest wypracowywanie zysku przy poszanowaniu zasad: gospodarności, przedsiębiorczości, rentowności, rachunku ekonomicznego i minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz spełnienie oczekiwań klientów i zapewnienie satysfakcji ze stosowania naszych wyrobów.

Mając na uwadze wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania, charakter i skalę ryzyk oraz skalę wpływu na środowisko, powyższe cele realizujemy przez:

 • stałą optymalizację współpracy z odbiorcami i dostawcami w oparciu o wyniki monitorowania i analizy ich potrzeb, oczekiwań i satysfakcji ze współpracy z naszą firmą,
 • ciągłą modernizację procesów poprzez podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i inwestycyjnych, w kierunku ograniczenia kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości wyrobów,
 • działania zgodne z przepisami prawnymi i innymi dotyczącymi naszej działalności,
 • stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji, wiedzy i świadomości personelu firmy, jak również podwykonawców,
 • ciągłą poprawę środowiska pracy, tak aby było ono postrzegane przez personel firmy jako przyjazne
  i umożliwiające w optymalny sposób realizację Polityki ZSZ,
 • rozwój wewnętrznych systemów informatycznych warunkujących właściwy przepływ informacji,
 • analizę niezgodności, określanie ich przyczyn oraz wprowadzenie odpowiednich działań,
 • stosowanie technologii zgodnych z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT),
 • ograniczanie zużycia surowców, materiałów i energii,
 • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz właściwe postępowanie z nimi,
 • zapobieganie wystąpieniu zagrożeń środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001 i ISO 14001.

Polityka ZSZ oraz informacje o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska naturalnego są rozpowszechniane wśród pracowników firmy, osób pracujących na rzecz firmy lub w jej imieniu, naszych dostawców i odbiorców, a także udostępniane innym zainteresowanym stronom.

Kierownictwo firmy zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji celów Polityki ZSZ i do podejmowania działań gwarantujących spełnienie wymagań funkcjonującego w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jego ciągłe doskonalenie.

Ponadto Stalprodukt S.A. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 801 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat laboratorium uzyskało w czerwcu 2007 roku.
Funkcjonujące w strukturach Spółki Laboratorium Centralne wykonuje próby i badania na potrzeby własne oraz dla klientów zewnętrznych.

Certyfikaty