lang Polski

Kodeks Etyki i Polityka Antykorupcyjna

Kodeks Etyki i Polityka Antykorupcyjna

Spółka Stalprodukt S.A. opiera swoją działalność na zasadach uczciwości, rzetelności i przejrzystości działań podejmowanych przez jej pracowników. Sumienne wykonywanie zadań, profesjonalizm i kompetencja w każdym działaniu sprzyjają podnoszeniu jakości efektów pracy, a więc także zadowoleniu klientów, akcjonariuszy oraz dostawców.

W celu precyzyjnego skodyfikowania tych zasad, opracowany został Kodeks etyki, którego uzupełnieniem jest Polityka antykorupcyjna i ochrony sygnalistów. Należy podkreślić, iż regulacje te zostały przyjęte do stosowania w całej Grupie Kapitałowej Stalproduktu.

Uregulowania zawarte w ww. dokumentach wychodzą jednocześnie naprzeciw wymaganiom i rekomendacjom dotyczącym zakresu raportowania pozafinansowego, zasadom wynikającym z dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2021”, a także wytycznym dotyczącym polityki korupcyjnej i ochrony sygnalistów, zawartym w dokumencie „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, opracowanym z inicjatywy Komitetu ds. Compliance GPW.

Poniżej zamieszczony został formularz umożliwiający przekazywanie informacji o wszelkich propozycjach korupcyjnych, a także o innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki. Przyjęty sposób sygnalizowania umożliwia pracownikom, współpracownikom, kontrahentom, partnerom, w tym biznesowym i wszystkim osobom wykonującym jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Spółki przekazywanie ww. informacji w sposób poufny i zapewniający im całkowitą anonimowość.

Zgłaszający ma prawo zdecydować, czy ujawniać swoją tożsamość podczas zgłoszenia, czy też pozostać anonimowym. Ujawnienie tożsamości sprawi, że Administratorem danych osobowych stanie się Stalprodukt S.A. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

 

Zgłoszenia informacji o propozycjach korupcyjnych i naruszeniach prawa

Niniejszy formularz służy do zgłaszania informacji przez Sygnalistów korporacyjnych o wszelkich propozycjach korupcyjnych oraz innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki, w tym w szczególności Kodeksu etyki oraz Polityki antykorupcyjnej.

Informacje przekazywane są poprzez formularz w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość w celu ochrony tożsamości Sygnalisty.

Zgłoszenia mogą być dokonywane w następujący sposób:

1. w postaci elektronicznej w poniższym formularzu zgłoszeniowym

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

  2. w postaci papierowej pod wskazany poniżej adres do korespondencji:

  Kierownik Kontroli Wewnętrznej
  Stalprodukt S.A.
  ul. Wygoda 69
  32-700 Bochnia
  Z dopiskiem: „do rąk własnych”

  Certyfikaty