lang Polski

Odpowiedzialność

Zarząd Stalprodukt S.A. ma pełną świadomość faktu, iż nakłady przeznaczane na wspieranie rozwoju regionalnego to długofalowa inwestycja, na której korzystają obie strony. Satysfakcja klientów, pracowników i szacunek społeczności lokalnej to równorzędne cele, nie mniej ważne, niż wysokie zyski.

Odpowiedzialny biznes to strategia zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko i maksymalizować szansę na powodzenie firmy w dłuższym okresie. To także umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywny wkład w rozwój społeczeństwa i jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności gospodarczej. Odpowiedzialny biznes oznacza także sposób, w jaki firma na co dzień traktuje uczestników procesu rynkowego: klientów i partnerów biznesowych, pracowników i całą społeczność lokalną. Wysoka, doceniana w rankingach pozycja Stalproduktu, jest efektem takiego właśnie pojmowania społecznej odpowiedzialności firmy.

Rola odpowiedzialnego pracodawcy to dla zarządu Spółki jedno z ambitnych, poważnych zadań realizowanych od początku jej istnienia. Stalprodukt terminowo reguluje zobowiązania wobec pracowników, a także zobowiązania publiczno-prawne wobec urzędu skarbowego, ZUS, Urzędu Miasta Bochni oraz cywilno-prawne wobec kontrahentów.

 

 

EKOLOGIA

Jedną z dziedzin, w których Spółka wykazuje swą odpowiedzialność za otoczenie jest ochrona środowiska.

Stalprodukt S.A. jest jednym z największych zakładów produkcyjnych Małopolski. Choć sam nie posiada urządzeń o charakterze hutniczym, służących do wytapiania stali, to zajmuje się przetwórstwem wyrobów hutniczych. Produkcję swoich wyrobów prowadzi w Bochni oraz w wydziałach zlokalizowanych w Krakowie i Tarnowie. Oddziaływanie tak dużego zakładu na środowisko jest obiektem wzmożonego zainteresowania opinii publicznej, dlatego jednym z elementów strategii Spółki jest ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W 1999 r. Firma otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Środowiskiem z międzynarodową normą ISO 14001.

Dowodem dbałości o środowisko są zdobyte certyfikaty, ale przede wszystkim konkretne działania. Ciągłe doskonalenie oraz systematyczna poprawa procesów technologicznych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ograniczenia zużycia surowców, mediów technologicznych i energii oraz spełnianie obowiązujących norm środowiskowych – to najważniejsze cele Polityki Środowiskowej naszej Spółki. Działania te prowadzone są w sposób planowy w ramach ustalanych corocznie programów realizacji celów i zadań środowiskowych.

W ostatnich latach zrealizowano wiele przedsięwzięć o charakterze proekologicznym. Najważniejsze z nich to:

  • uruchomienie nowej wytwórni azotu, dzięki czemu znacznie ograniczono zużycie gazu ziemnego,
  • wprowadzenie zmian w technologii produkcji blach elektrotechnicznych, które w połączeniu z modernizacją urządzeń pozwalają na dalsze ograniczenia zużycia gazu,
  • usprawnienie procesów spalania paliw w kotłach, co w znacznym stopniu poprawiło ich sprawność energetyczną, zmniejszyło zużycie paliwa oraz obniżyło wielkość emisji zanieczyszczeń z procesu spalania węgla,
  • przekazanie do eksploatacji nowych urządzeń do odpylania spalin po kotłach parowych i wodnych w kotłowni zakładowej, obniżając w ten sposób emisję pyłów ze spalania paliw,
  • przekazanie do eksploatacji zespołu kolektorów słonecznych, wykorzystywanych do celów socjalnych (ciepła woda użytkowa),
  • zamontowanie przetwornic częstotliwości na szeregu urządzeń, co spowodowało ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Zrealizowane inwestycje oprócz efektów ekologicznych przynoszą również wymierne korzyści ekonomiczne.

Wprowadzane są także rozwiązania mające na celu poprawę technologii oczyszczania ścieków (nowe polielektrolity), zmniejszenie ilości powstających odpadów oraz racjonalną gospodarkę nośnikami energii.

Działania te spotykają się z pozytywną opinią inspekcji ochrony środowiska oraz TÜV Rheinland – certyfikującej System Zarządzania Środowiskowego w Stalprodukcie. Wszelkie zobowiązania prawne nałożone na Spółkę ustawami, rozporządzeniami i pozwoleniami ekologicznymi realizowane są bez zakłóceń.

Certyfikaty