lang Polski

Zarząd

Piotr Janeczek

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Urodzony w 1955 r., wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek – metalurgia, specjalność – fizyka metali i metaloznawstwo.

Kursy i szkolenia:

 • „System zarządzania jakością” zgodny z wymogami norm PN-EN 29000/ISO serii 9000;
 • kurs „Zarządzania strategicznego” organizowany przez Durham University Business School;
 • kurs „Restrukturyzacja przedsiębiorstw” organizowany przez Intec Management Consultants International;
 • kurs „Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym” organizowany przez Francusko-Polski Instytut Zarządzania Przemysłowego;
 • kurs dla kandydatów na doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Wpisany na listę kandydatów do rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1982 -1992: pracownik Ośrodka Badawczo-Doświadczalnego Blach Elektrotechnicznych przy Hucie im. T. Sendzimira,
 • 1992-2000: Prezes Zarządu Stalprodukt S.A.,
 • 30 czerwca 1999 r.-30 czerwca 2000 r.: pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stalprodukt S.A. oraz Prezesa Zarządu Huty im. T. Sendzimira S.A.,
 • 2000-2001: Prezes Zarządu Huty im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie,
 • styczeń 2002 r. – czerwiec 2004 r.: Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy Stalprodukt S.A.,
 • czerwiec 2004 r. – do chwili obecnej: Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Stalprodukt S.A.

Powołany Prezes Zarządu nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Łukasz Mentel

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Urodzony w 1977 r., wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Paliw i Energii oraz Wydziału Zarządzania.

Kursy i Studia Podyplomowe:

 • Studia MBA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet w Bradford,
 • Kurs dla kandydatów na Głównych Księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
 • Studia Podyplomowe „MSR/MSSF w sprawozdawczości finansowej spółek” Instytut Rachunkowości i Podatków,
 • Studium dla ekspertów i doradców podatkowych, Instytut Studiów Podatkowych.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 2002 do 2003 roku: Kredyt Bank S.A. Pracownik działu restrukturyzacji i windykacji w pionie ryzyka kredytowego,
 • od 2003 do 2005 roku: Cukier Królewski Sp. z o.o. Specjalista ds. zarządzania należnościami,
 • od 2005 roku zatrudniony w Stalprodukt S.A. na stanowiskach:
  • 02.2005 r. – 12.2013 r.: Kierownik działu zarządzania finansami i ryzykiem,
  • 01.2014 r. – 07.2016 r.: Dyrektor Finansowy – Prokurent,
  • 07.2016 r. do chwili obecnej: Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy Stalprodukt S.A.

Powołany Członek Zarządu nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Rada Nadzorcza

Stanisław Kurnik

Życiorys

Urodzony w 1951 r., wykształcenie średnie (absolutorium z historii).

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 1974 roku zatrudniony na stanowisku operatora urządzeń walcowniczych w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni.
 • 1992-1993: kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Stalprodukt S.A.
 • 1993-2000: specjalista w Dziale Public Relations, członek Rady Nadzorczej.
 • 2002-2016: specjalista ds. organizacji.
 • 2000-2003: wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.
 • 2003-2017: przewodniczący Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Sanjay Samaddar

Życiorys

Urodzony w 1961 r., narodowość hinduska, wykształcenie wyższe inżynierskie,
inżynier chemii.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1984-1994 – kontroler ds. marketingu India Foils Limited,
 • 1995-2002 – dyrektor generalny ds. sprzedaży i marketingu ogólnoświatowego Indian
  Aluminium Company, Limited (INDAL),
 • VI 2002 – XII 2003 – dyrektor wykonawczy India Foils Limited,
 • od końca XII 2003 do VI 2005 – dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Mittal Steel Galati
  S.A., Rumunia,
 •  od VI 2005 – członek zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Mittal Steel Poland
  S.A.
 • od marca 2008: dyrektor generalny ArcelorMittal Ostrava
 • od czerwca 2009 r.- styczeń 2012 dyrektor generalny ArcelorMittal Poland S.A.
 • od stycznia 2012 do 2019 r.: Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor generalny
  części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich
 • w 2019 roku objął stanowisko dyrektora do spraw personalnych i systemów
  informatycznych segmentu wyrobów płaskich w ArcelorMittal Europe.
 • od lutego 2019 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej spółki ArcelorMittal Poland S.A.
 • w latach 2006-2020 – członek Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

Magdalena Janeczek

Życiorys

Urodzona w 1988 r., absolwentka kierunków prawa i anglistyki na UJ (studia dzienne magisterskie) – 2007-2014.

Doświadczenie zawodowe:

 • Account Manager for Poland w Tjobs Tirgu Mures (Rumunia), kilkuletnie doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka angielskiego.

Znajomość języków obcych: jez. angielski (biegła znajomość), niemiecki (zaawansowany) i j. francuski (stopień podstawowy).

Członek Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. poprzedniej kadencji.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Agata Sierpińska-Sawicz

Życiorys

Urodzona w 1981 r., doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy –
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wykształcenie:

 •  2007 – Akademia Ekonomiczna w Krakowie – magister ekonomii
 • 2013 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – doktor nauk ekonomicznych
  Problematyka badawcza
 •  analiza finansowa przedsiębiorstwa,
 • controlling,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • ekonomika przedsiębiorstwa
  Działalność dydaktyczna:
 • analiza finansowa,
 • controlling.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. poprzedniej kadencji.

Romuald Talarek

Życiorys

Urodzony w 1948 r.

Wykształcenie:

 •  mgr fizyki, specjalność fizyka ciała stałego – Uniwersytet Śląski;
 •  doktor nauk technicznych, specjalność metalurgia – Politechnika Śląska;
 • studia podyplomowe, specjalność fizyka metali i metaloznawstwo – Akademia
  Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Ponadto:

 •  udokumentowane szkolenia i kursy w zakresie zarządzania i organizacji produkcji,
  technologii i sterowania jakością, systemów informatycznych, nowoczesnych
  technologii w hutnictwie;
 • egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
  i ukończony kurs likwidatora i Syndyka Masy Upadłościowej.

Praca zawodowa (42 lata):

 • 2001-2013: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, prezes zarządu;
 • 1995-2001: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, wiceprezes zarządu;
 • 1993-1995: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, specjalista;
 • 1974-1993: Huta Batory w Chorzowie, Zakład Badawczo-Rozwojowy, specjalność
  mikroskopia elektronowa i analiza rentgenowska, obszar badawczy – stale narzędziowe i
  szybkotnące;
 • 1991-1992: Batorex Sp. z o.o. – Główny Technolog – produkcja narzędzi do cięcia tworzyw
  niemetalicznych i skrawania metali;
 • 1971-1974: Uniwersytet Śląski, katedra fizyko-chemii metali, specjalność – stale i stopy
  specjalne, stale nierdzewne;

Staże:

 • naukowy, instytut Metalurgii Żelaza (1972/3 – Gliwice),
 •  naukowy, oddział COATES & WELTER INSTRUMENT CORP. w Amsterdamie
  (1980 Holandia),
 •  przemysłowy w Federacciaii w Mediolanie (1992-Włochy),
 • przemysłowy w Badische Stahlwerke Gmbh in Kehl (1991- Niemcy),
 • inne specjalistyczne (w agencjach, stowarzyszeniach i instytucjach EWG i UE – stosownie do potrzeb w okresie lat 1995-2001)

Nabyte kwalifikacje w pracy:

W organach kontroli i nadzoru przedsiębiorstw:

Rady Nadzorcze: (członek Rady Nadzorczej) w 4 spółkach hutniczych, w jednej spółce handlowej i w jednej innej powiązanej m.in. z hutnictwem), w Zespołach i Radach Programowych:
Rada Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Komisji Badań Na Rzecz Rozwoju (2008-2011),
Zespół ds. monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie Śląskim (2009-2010),

Doradca Ministra Gospodarki ds. rządowego programu restrukturyzacji hutnictwa (2000- 2001),

Zespół Konsultacyjny Ministerstwa Przemysłu i Handlu ds. Restrukturyzacji Hutnictwa
(1995-1996),

Zespoły problemowe uczelniano-przemysłowe (z Politechniką Wrocławską, Politechniką
Warszawską, Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Metalurgii Żelaza,

Instytutem Techniki Samochodowej – w okresie lat 1990-2000),

 • w Komitetach międzynarodowych, branżowych organizacji stalowych:
  EUROFERu (Economic Committee – do 2013),
  Międzynarodowego Instytutu Żelaza i Stali (IISI), a następnie World Steel Association
  (ECON Committee do 2013),
  ESTA (European Steel Tubes Association).

Inne referencje:

Autor licznych publikacji, referatów, raportów i prezentacji obejmujących
aspekty technologiczne, problematykę restrukturyzacji technicznej i socjalnej oraz spraw dotyczących ekologii – z ukierunkowaniem na przemysł stalowy i sektory z nim współpracujące.

Prelegent i moderator na licznych konferencjach w Polsce i za granicą.

Członek Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. poprzedniej kadencji.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Certyfikaty