lang Polski

Zgodnie z Raportem Bieżącym nr 15 z dnia 1 września 2023 publikujemy „Skorygowany skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku”

01/09/2023

Zarząd Stalprodukt S.A. („Emitent”) informuje, iż w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2023 r. raporcie okresowym za I półrocze 2023 r., zamieszczono raporty biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Stalprodukt S.A. oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zawierające błędy techniczne w elektronicznych podpisach. W wyniku weryfikacji, podpisy te zostały uznane za nieprawidłowe.

W związku z powyższym, Emitent ponownie publikuje raport okresowy półroczny za
I półrocze 2023 r. z prawidłowo podpisanymi raportami niezależnego biegłego rewidenta
z przeglądu obu wyżej wymienionych sprawozdań.

Emitent podkreśla ponadto, że niniejsza korekta raportu półrocznego ma wyłącznie techniczny charakter i w pozostałym zakresie treść żadnego z dokumentów, składających się na raport półroczny, nie uległa zmianie.

Certyfikaty