lang Polski

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje:

–    jak zbieramy, wykorzystujemy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe,

–    objaśnia realizację przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wygoda 69. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez skierowanie korespondencji na adres siedziby. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Aneta Sujka.

Z inspektorem można skontaktować się poprzez adres e-mail inspektor@stalprodukt.pl lub pod numerem telefonu: 668 236 910 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

REKRUTACJA

W ramach procesu rekrutacji oczekujemy przekazywania danych osobowych w zakresie nie szerszym niż określony w art. 22(1) Kodeksu pracy (imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli podasz inne, niewymagane dane, przyjmiemy, że wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie.

Pozyskane dane przetwarzamy:

–    w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie tych danych jest niezbędne, aby uczestniczyć w tym procesie. W przypadku podania danych niewymaganych przepisami prawa, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgromadzone dane są przechowywane przez 3 miesiące od chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego.

–    dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy niezbędne, aby uczestniczyć w tych procesach.  Zgromadzone w ten sposób dane są przez nas przechowywane przez okres 12 miesięcy. (Jeśli chcesz wziąć udział w przyszłych rekrutacjach, zamieść taką informację w swoim CV.)

Dane kandydatów do pracy mogą być przekazane spółkom powiązanym, dla których Stalprodukt S.A. prowadzi procesy rekrutacyjne.

UMOWY

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, pozyskujemy dane osób będących stroną umowy oraz osób zaangażowanych w realizację takich umów.

Przetwarzamy je:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

b) w celu kontaktu przy wykonywaniu umowy – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie utrudni współpracę,

c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów
z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) ewentualnie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO).

e) w celu badania satysfakcji klientów. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na podnoszeniu jakości świadczonych usług.

Dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym i firmom wspierającym nas teleinformatycznie. Będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas wymagany przepisami prawa lub przez okres realizowania prawnie uzasadnionych interesów.

ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

Jeżeli zgłosiłeś nam nadużycie i ujawniłeś swoją tożsamość, staliśmy się Administratorem Twoich danych osobowych. Będziemy je przetwarzać w celu spełnienia ciążącego na nas prawnego obowiązku przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń o nadużyciach (art. 6 ust. 1 lit.c RODO).

Twoje dane nie zostaną ujawnione osobom postronnym bez Twojej wyraźnej zgody. Wyjątkiem od tej reguły jest konieczność zgłoszenia prokuraturze, policji lub właściwemu organowi skarbowemu.

Okres przechowywania danych określamy indywidualnie, w zależności od stanu faktycznego – bezzwłocznie, gdy nie są już przydatne.

FORMULARZ KONTAKTOWY, POCZTA ELEKTRONICZNA

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Są one przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji skierowanej do nas w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dane te możemy przetwarzać również w celu marketingowym, polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych, przy czym ten cel realizujemy, jeżeli w wiadomości dostaniemy prośbę o taką informację.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania sprawy.

Zebrane w ten sposób dane przetwarzamy przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy.

W związku z prowadzoną działalnością zbieramy również dane osobowe w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

TWOJE PRAWA

RODO przyznaje Ci prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie prawa
Ci przysługują. Poniżej opisaliśmy przysługujące Ci prawa, jednak nie wszystkie mają charakter absolutny, a ich realizacja warunkowana jest spełnieniem dodatkowych wymagań.

Prawo dostępu                                                                                                                            

Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe na Twój temat. Jeżeli tak, to masz prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii.
Wykonanie tego prawa jest ograniczone – nie powinno negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprostowania

Masz prawo żądać od nas skorygowania Twoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia

Nazywane jest również prawem do zapomnienia. Umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych, jeśli nie ma żadnego ważnego powodu, abyśmy nadal ich używali. Nie możesz np. domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do czasowego wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych z różnych powodów (np. gdy kwestionujesz ich prawidłowość, sprzeciwiasz się ich usunięciu). W tym czasie możemy przechowywać Twoje dane, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać.

Prawo do przenoszenia danych

To kolejne prawo obwarowane dodatkowymi warunkami: jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i jeżeli procesy przetwarzania realizowane są przez systemy informatyczne, masz prawo do uzyskania pliku z danymi do ponownego wykorzystania w innych organizacjach.

Prawo do sprzeciwu

Sprzeciw możesz złożyć w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

–    na potrzeby marketingu bezpośredniego – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia,

–    na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów (np. prowadzenie korespondencji, kontakt przy wykonywaniu umowy) – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wycofania zgody

Przetwarzając Twoje dane osobowe możemy korzystać z 6 przesłanek legalizujących. Jedną z nich jest Twoja zgoda. Możemy po nią sięgnąć dopiero, gdy pozostałe nie mogą być zastosowane. Udzieloną zgodę możesz odwołać w każdym momencie dzwoniąc pod numer 668 236 910 lub pisząc na adres inspektor@stalprodukt.pl. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki postępowaliśmy z Twoimi danymi osobowymi, napisz do nas na adres: inspektor@stalprodukt.pl. W treści zawrzyj informacje, które pozwolą nam zidentyfikować Ciebie i Twoją prośbę. Odpowiemy na nią w ciągu miesiąca. Możemy przedłużyć ten okres dodatkowo o 2 miesiące, ze względu na złożoność wniosku.

Jeśli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Certyfikaty