lang Polski

22/10/2022

Oświadczenie Zarządu Stalprodukt S.A.  dotyczące rozpowszechniania  przez Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”  nieprawdziwych oraz wprowadzających w błąd informacji

W związku z otrzymanym ze Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” pismem  (skierowanym do wiadomości szeregu osób pełniących funkcje publiczne i bliżej nieokreślonych „mass mediów”) oraz innymi publikacjami rozpowszechnianymi przez to Stowarzyszenie oraz jego Prezesa Pana Włodzimierza Wieczorka, które zawierają nieprawdziwe oraz wprowadzające w błąd informacje, Zarząd Stalproduktu wystosował ostateczne przedsądowe wezwanie, w którym domaga się od ww. Stowarzyszenia oraz jego Prezesa zaprzestania rozpowszechniania tych informacji.

W szczególności, te nieprawdziwe informacje zawierają następujące twierdzenia:

     1. Stalprodukt S.A., stosownie do art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych, zobowiązany jest do naprawy szkód górniczych powstałych w wyniku działania Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie.

Stwierdzenie to jest nieprawdziwe, gdyż ani ten przepis, ani żaden inny nie nakłada na akcjonariusza takiego obowiązku. Przywołany przepis zawarty jest w Tytule IV Łączenie, Podział i Przekształcenie Spółek, Dział I Łączenie Spółek kodeksu spółek handlowych. Przepis ten nie ma zastosowania w relacjach pomiędzy Stalprodukt S.A.a Zakładami Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” S.A., gdyż nigdy nie nastąpiło połączenie spółek, o którym mowa w tym przepisie oraz art. 492 § 1 kodeksu spółek handlowych;

     2.Istnieje obowiązek naprawy szkód górniczych, polegający na nieustannym wypompowywaniu wód z szybów i sztolni z powrotem do koryt rzek Baba, Biała i Sztoła.

Przywołany powyżej obowiązek w rzeczywistości nie istnieje, bowiem nie wynika on z jakichkolwiek przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów, decyzji koncesyjnych, ani też zobowiązań, jakie przyjął na siebie Stalprodukt S.A. w umowie zakupu akcji ZGH „Bolesław” S.A. zawartej ze Skarbem Państwa w dniu 7 listopada 2012 roku. Należy dodać, iż obowiązek taki nie spoczywa również na samej  spółce ZGH „Bolesław” S.A. (ww. Stowarzyszenie rozpowszechnia także takie informacje).

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia, Zarząd Stalproduktu przypomniał m.in., iż w „Memorandum Informacyjnym o spółce Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.”, sporządzonym we wrześniu 2011 roku na zlecenie Skarbu Państwa na potrzeby postępowania związanego ze sprzedażą akcji ZGH „Bolesław” S.A., w odniesieniu do procesu planowanej już wtedy likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” zawarto informację, że obiekty służące m.in. do pompowania wody i wentylacji zostaną zlikwidowane po zakończeniu likwidacji wyrobisk podziemnych, który to proces zaplanowano wtedy na okres dwóch lat. Po tym czasie odwadnianie kopalni ma być zakończone.

Z kolei w innym punkcie Memorandum znalazła się wzmianka, iż likwidacja kopalni nastąpi przez jej zatopienie i tylko taka forma (ze względów ekonomicznych) brana jest pod uwagę.

Należy także podkreślić, iż likwidacja kopalni „Olkusz-Pomorzany” odbywa się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie opracowanego przez ZGH „Bolesław” S.A. i zatwierdzonego przez wszystkie uprawnione do tego organy i instytucje „Planu likwidacji zakładu górniczego”.

W piśmie skierowanym do Prezesa Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”, Zarząd Stalproduktu podkreślił także, iż niezastosowanie się do obowiązku zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji skutkowało będzie skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego oraz żądaniem wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone Spółce bezprawnym działaniem.

Piotr Janeczek
Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny
Stalprodukt S.A.

Bochnia, 21 października 2021 roku

Certyfikaty