Stalprodukt
A A A

Akcje i AkcjonariuszeKapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki składa się z 5 580 267 akcji o nominalnej wartości 2 zł każda i dzieli się na:
Akcje i głosy Liczba akcji Struktura akcji [%] Liczba głosów Struktura głosów [%]
Akcje imienne uprzywilejowane 1 654 567 29,65 8 272 835 67,82
Akcje imnienne bez uprzwilejowania 60 700 1,09 60 700 0,50
Akcje na okaziciela 3 865 000 69,26 3 865 000 31,68
Podsumowanie 5 580 267 100,00 12 198 535 100,00

Struktura akcjonariatu Spółki

Wyszczególnienie głosy akcje głosy [%] akcje [%]
STP Investment S.A. (łącznie z FR Finanse sp. z o.o.) 4 419 498 1 573 126 36,23 28,19
Stalprodukt-Profil S.A. 1 095 488 579 652 8,98 10,39
ArcelorMittal Sourcing Société en commandite par actions 1 066 100 1 066 100 8,74 19,10
FCASE sp. z o.o. SK 1 217 050 243 410 9,98 4,36
Pozostali 4 400 399 2 117 979 36,07 37,95
Podsumowanie 12 198 535 5 580 267 100,00 100,00
Struktura akcjonariatu Spółki (udział w głosach)
Struktura akcjonariatu Spółki (udział w kapitale)