Stalprodukt
A A A

Zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), zwana dalej ustawą, Stalprodukt S.A. przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz Stalprodukt S.A. na innej podstawie niż stosunek pracy. Przekazanie zgłoszenia nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Stalprodukt S.A. zapewnia ochronę danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób, którym zarzuca się naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Stalprodukt S.A. zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:

1. w postaci elektronicznej w poniższym formularzu zgłoszeniowym


* pola obowiązkowe

2. w postaci papierowej pod wskazany przez Stalprodukt S.A. adres do korespondencji

Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
Ul. Wygoda 69
32-700 Bochnia
Z dopiskiem: „w sekretariacie nie otwierać"

Stalprodukt S.A. przekazuje osobie zgłaszającej informacje na temat działań, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, na adres do kontaktu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.

W załączeniu link do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 959).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000959