Stalprodukt
A A A

Zgłoszenia informacji o propozycjach korupcyjnych i naruszeniach prawa

Niniejszy formularz służy do zgłaszania informacji przez Sygnalistów korporacyjnych o wszelkich propozycjach korupcyjnych oraz innych nieprawidłowościach i nadużyciach prawa lub naruszeniu wewnętrznych regulacji Spółki, w tym w szczególności:

  • Kodeksu etyki oraz Polityki antykorupcyjnej;
  • niekorzystnych informacji o Spółce, które pracownik uzyskał na podstawie rozmów z klientami, dostawcami lub kontrahentami;
  • informacji, które pracownik pozyskał ze swojego otoczenia, a które mogą świadczyć o nieprzestrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa czy ujawnianiu informacji poufnych;
  • informacji, które pracownik pozyskał ze swojego otoczenia, a które mogą świadczyć o przyjmowaniu niedozwolonych korzyści majątkowych przez innego pracownika Spółki;
  • błędów w procedurach lub umowach, które pracownik sam zauważył;
  • mobbingu pracownika lub innych pracowników;
  • dyskryminacji pracowników;
  • nieprzestrzegania Rozporządzenia PE I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;
  • nieprzestrzegania Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Informacje przekazywane są poprzez formularz w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość w celu ochrony tożsamości Sygnalisty.

Stalprodukt S.A. zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:

1. w postaci elektronicznej w poniższym formularzu zgłoszeniowym


* pola obowiązkowe

2. w postaci papierowej pod wskazany przez Stalprodukt S.A. adres do korespondencji

Kierownik Kontroli Wewnętrznej
Ul. Wygoda 69
32-700 Bochnia
Z dopiskiem: „nie otwierać - do rąk własnych”

W przypadkach, w których nieprawidłowości mogą dotyczyć Zarządu Spółki zgłoszenie powinno być przekazane pisemnie i zaadresowane na Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu na adres

Stalprodukt S.A.
ul. Wygoda 69
32-700 Bochnia
z dopiskiem: „nie otwierać - do rąk własnych"

lub drogą elektroniczną na adres: asierpinska@me.com