Stalprodukt
A A A

Systemy zarządzania

Stalprodukt posiada certyfikaty: Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, wydane przez TÜV CERT.

W celu spełnienia wymagań przy oznaczaniu wyrobów budowlanych znakiem CE, Zakładowa Kontrola Produkcji w Segmencie Profili Giętych posiada odpowiednie certyfikaty z jednostki notyfikowanej. Kształtowniki eksportowane do Niemiec posiadają aktualne świadectwo ÜHP wystawione przez LGA Landesgewerbeanstalt Bayern.

Wdrożone systemy - zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego - funkcjonują w Stalprodukt S.A. jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego. Spełnia on wymagania norm ISO 9001 : 2008 i ISO 14001 : 2004 co jest potwierdzone certyfikatami ISO 9001 i ISO 14001.

Stosowana w Stalprodukcie Polityka jakości ma na celu zapewnienie każdemu klientowi satysfakcji ze stosowania naszych wyrobów i współpracy z nami. Jest ona realizowana poprzez:

 • monitorowanie i analizowanie potrzeb, oczekiwań oraz satysfakcji klientów,doskonalenie działań i wytwarzanych wyrobów,
 • zapewnienie świadomego personelu, posiadającego wymagane kwalifikacje,
 • zapewnienie środków do realizacji ustalonego celu.

Istotnym elementem tej polityki jest również zobowiązanie się przez kierownictwo Spółki do spełniania wymagań funkcjonującego systemu zarządzania jakością i ciągłego jego doskonalenia.

Z kolei prowadzona Polityka środowiskowa zakłada rozwój firmy przy równoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko naturalne. Umożliwia ona także określenie najbardziej istotnych elementów wzajemnego oddziaływania ze środowiskiem, jak również doskonalenia w obszarach:

 • projektowania,
 • produkcji,
 • dostawy naszych wyrobów do klienta,
 • utylizacji odpadów i wyrobów niepełnowartościowych.
Planowane i realizowane działania na rzecz środowiska naturalnego obejmują m.in.:
 • stosowanie technologii zgodnych z najlepszymi dostępnymi technikami,
 • ograniczania zużycia surowców, materiałów i energii,
 • zmniejszania emisji zanieczyszczeń do środowiska, minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz właściwego z nimi postępowania.

Należy podkreślić, iż system zarządzania środowiskowego jest integralną częścią systemu zarządzania firmą, a Polityka środowiskowa jest deklaracją kierownictwa Spółki o zasadach postępowania przy uwzględnieniu wymagań prawnych i lokalnych uwarunkowaniach.

Polityka ta, jak również informacje o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska naturalnego są rozpowszechniane wśród pracowników Spółki, naszych dostawców, klientów, a także udostępniane innym zainteresowanym stronom.

Stalprodukt S.A. posiada także Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 801 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat laboratorium uzyskało w czerwcu 2007 roku.
Funkcjonujące w strukturach Spółki laboratorium Analiz Chemicznych i Warunków Środowiska wykonuje próby i badania na potrzeby własne oraz dla klientów zewnętrznych.

Zawarte w Polityce Jakości cele to m.in.:

 • zapewnienie wysokiego poziomu jakości badań, odpowiadającego standardom europejskim,
 • wykonanie badań zgodnie z udokumentowanymi metodykami spełniającymi wymagania klienta, ustaw i przepisów, 
 • zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności na wszystkich poziomach funkcjonowania laboratorium. 

Gwarancją spełnienia celów jest:

 • system zarządzania zgodny w wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • nowoczesne wyposażenie pomiarowe,
 • regularne uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych pozwalające na obiektywną i niezależną ocenę jakości własnych badań.