Stalprodukt
A A A

Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A.

Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz 10 jednostek zależnych, prowadzących niżej wymienione segmenty działalności:

 • Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. - sprzedaż hurtowa artykułów metalowych http://www.stalprodukt-centrostal.pl,
 • Stalprodukt-Zamość sp. z o.o. - produkcja stolarki budowlanej oraz handel wyrobami hutniczymi http://www.futryna.com.pl,
 • STP Elbud sp. z o.o. – produkcja konstrukcji stalowych oraz usługi cynkowania http://www.stpelbud.com.pl,
 • Stalprodukt - MB sp. z o.o. - montaż ochronnych  barier drogowych, wykonywanie konstrukcji stalowych ze znakiem “CE” wg PN-EN 1090 w klasie EXC3,
 • Stalprodukt-Wamech sp. z o.o. - produkcja konstrukcji i części zamiennych oraz świadczenie usług remontowych  http://www.wamech.stalprodukt.pl,
 • Stalprodukt-Serwis sp. z o.o. - projektowanie i wdrażanie systemów automatyki, modernizacja, montaż i rozruch urządzeń technologicznych, usługi serwisowe http://www.serwis.stalprodukt.pl,
 • Stalprodukt-Ochrona sp. z o.o. - usługi ochrony mienia i osób,
 • Cynk-Mal S.A. - produkcja bednarki ocynkowanej i drutu ocynkowanego http://www.cynkmal.pl,
 • ZGH "Bolesław" S.A. - wydobywanie rud metali nieżelaznych oraz produkcja cynku i ołowiu http://www.zgh.com.pl,
 • Anew Institute Sp. z o.o. - projektowanie odnawialnych źródeł energii.

Wysokość udziałów Spółki dominującej w spółkach zależnych stanowi:

 • w spółce ZGH "Bolesław" S.A. – 94,48 %,
 • w pozostałych jednostkach – po 100 % udziałów.

Jednostka dominująca - Stalprodukt Spółka Akcyjna - z siedzibą w Bochni przy ulicy Wygoda 69, zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000055209. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest walcowanie na zimno wg PKD 2432Z.

Stalprodukt S.A., jako jednostka dominująca w Grupie, zajmuje się działalnością produkcyjną oraz wytycza kierunki działalności i rozwoju spółek zależnych, utworzonych w ramach restrukturyzacji Spółki i rozszerzenia działalności produkcyjnej, handlowej oraz usługowej, a także tworzenia własnej sieci sprzedaży.